Jeździec

Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie jeździec

Uczeń:

 1. określa rasy i typy użytkowe koni;
 2. posługuje się wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii, biomechaniki i psychologii koni;
 3. charakteryzuje cechy osobnicze różnych ras i typów użytkowych koni;
 4. charakteryzuje metody treningu koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych;
 5. określa wymagania zoohigieniczne pomieszczeń dla koni;
 6. rozpoznaje rodzaje pasz dla koni i określa warunki ich przechowywania;
 7. określa wyposażenie bazy treningowej koni;
 8. określa cechy sprawności psychofizycznej jeźdźca;
 9. korzysta z przepisów prawa oraz regulaminów dotyczących jeździectwa i wyścigów konnych.

efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie jeździec opisane w części II:

Jeździectwo i trening koni

Chów i użytkowanie koni

Uczeń:

 1. ocenia przydatność koni do różnych sposobów ich użytkowania;
 2. dobiera sposoby postępowania z końmi z uwzględnieniem ich cech psychofizycznych;
 3. wykonuje czynności związane z codzienną pielęgnacją i utrzymaniem koni;
 4. wykonuje czynności pomocnicze związane z okresową pielęgnacją kopyt;
 5. przestrzega zasad higieny i profilaktyki weterynaryjnej koni;
 6. rozpoznaje typowe objawy chorób i urazów koni;
 7. udziela pierwszej pomocy w przypadku zranień i wypadków koni oraz zapewnia opiekę zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii;
 8. przygotowuje pasze dla koni;
 9. przestrzega zasad żywienia i karmienia oraz pojenia koni;
 10. obsługuje urządzenia stosowane w chowie i użytkowaniu koni;
 11. przygotowuje konie do różnych typów ich użytkowania;
 12. wykonuje czynności związane z załadunkiem, transportem i rozładunkiem koni;
 13. stosuje przepisy dotyczące dobrostanu koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych;
 14. przestrzega harmonogramów dotyczących użytkowania koni;
 15. korzysta z dokumentacji związanej z identyfikacją i użytkowaniem koni.
 1. Nauka jeździectwa

Uczeń:

 1. ocenia kondycję koni;
 2. dobiera sprzęt i akcesoria jeździeckie;
 3. dopasowuje sprzęt jeździecki do budowy ciała konia i jeźdźców;
 4. przygotowuje konie do treningu;
 5. stosuje pomoce jeździeckie w powodowaniu koniem;
 6. stosuje różne rodzaje dosiadu;
 7. wykonuje ćwiczenia związane z treningiem ujeżdżeniowym i skokowym koni;
 8. wykonuje ćwiczenia związane z treningiem wyścigowym koni;
 9. powozi zaprzęgiem konnym;
 10. prezentuje konie na pokazach i aukcjach;
 11. przestrzega przepisów prawa i regulaminów dotyczących jeździectwa oraz wyścigów konnych;
 12. przestrzega zasad bezpieczeństwa jeźdźców i koni;
 13. przestrzega przepisów ruchu drogowego dotyczących poruszania się wierzchem i zaprzęgiem konnym;
 14. doskonali fizyczną i psychiczną sprawność jeździecką;
 15. określa wymagania dotyczące diety i wagi jeźdźca wyścigowego;
 16. dobiera ubiór jeździecki do różnych form użytkowania koni;
 17. dba o dobrostan koni w trakcie ich użytkowania.
 1. Trening koni

Uczeń:

 1. przestrzega zaleceń trenerów lub instruktorów jeździectwa;
 2. dobiera miejsca treningu z uwzględnieniem jego rodzaju oraz warunków środowiskowych;
 3. uwzględnia skalę szkoleniową podczas treningów koni;
 4. przygotowuje konie do pierwszego dosiadania i zaprzęgania;
 5. przestrzega zasad treningu koni z uwzględnieniem ich cech psychofizycznych, wieku oraz planowanych obciążeń treningowych;
 6. stosuje techniki lonżowania koni;
 7. wykonuje czynności związane z trenowaniem koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych;
 8. ocenia stan wytrenowania konia na podstawie obserwacji podczas treningu;
 9. stosuje zasady pielęgnacji powysiłkowej oraz odnowy biologicznej koni;
 10. obsługuje maszyny i urządzenia stosowane do treningu koni;
 11. oswaja konie ze sprzętem i urządzeniami stosowanymi w sportowym, wyścigowym rekreacyjnym i terapeutycznym użytkowaniu koni.

 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.