Jeździec

Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie jeździec

Uczeń:

 1. określa rasy i typy użytkowe koni;
 2. posługuje się wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii, biomechaniki i psychologii koni;
 3. charakteryzuje cechy osobnicze różnych ras i typów użytkowych koni;
 4. charakteryzuje metody treningu koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych;
 5. określa wymagania zoohigieniczne pomieszczeń dla koni;
 6. rozpoznaje rodzaje pasz dla koni i określa warunki ich przechowywania;
 7. określa wyposażenie bazy treningowej koni;
 8. określa cechy sprawności psychofizycznej jeźdźca;
 9. korzysta z przepisów prawa oraz regulaminów dotyczących jeździectwa i wyścigów konnych.

efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie jeździec opisane w części II:

Jeździectwo i trening koni

Chów i użytkowanie koni

Uczeń:

 1. ocenia przydatność koni do różnych sposobów ich użytkowania;
 2. dobiera sposoby postępowania z końmi z uwzględnieniem ich cech psychofizycznych;
 3. wykonuje czynności związane z codzienną pielęgnacją i utrzymaniem koni;
 4. wykonuje czynności pomocnicze związane z okresową pielęgnacją kopyt;
 5. przestrzega zasad higieny i profilaktyki weterynaryjnej koni;
 6. rozpoznaje typowe objawy chorób i urazów koni;
 7. udziela pierwszej pomocy w przypadku zranień i wypadków koni oraz zapewnia opiekę zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii;
 8. przygotowuje pasze dla koni;
 9. przestrzega zasad żywienia i karmienia oraz pojenia koni;
 10. obsługuje urządzenia stosowane w chowie i użytkowaniu koni;
 11. przygotowuje konie do różnych typów ich użytkowania;
 12. wykonuje czynności związane z załadunkiem, transportem i rozładunkiem koni;
 13. stosuje przepisy dotyczące dobrostanu koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych;
 14. przestrzega harmonogramów dotyczących użytkowania koni;
 15. korzysta z dokumentacji związanej z identyfikacją i użytkowaniem koni.
 1. Nauka jeździectwa

Uczeń:

 1. ocenia kondycję koni;
 2. dobiera sprzęt i akcesoria jeździeckie;
 3. dopasowuje sprzęt jeździecki do budowy ciała konia i jeźdźców;
 4. przygotowuje konie do treningu;
 5. stosuje pomoce jeździeckie w powodowaniu koniem;
 6. stosuje różne rodzaje dosiadu;
 7. wykonuje ćwiczenia związane z treningiem ujeżdżeniowym i skokowym koni;
 8. wykonuje ćwiczenia związane z treningiem wyścigowym koni;
 9. powozi zaprzęgiem konnym;
 10. prezentuje konie na pokazach i aukcjach;
 11. przestrzega przepisów prawa i regulaminów dotyczących jeździectwa oraz wyścigów konnych;
 12. przestrzega zasad bezpieczeństwa jeźdźców i koni;
 13. przestrzega przepisów ruchu drogowego dotyczących poruszania się wierzchem i zaprzęgiem konnym;
 14. doskonali fizyczną i psychiczną sprawność jeździecką;
 15. określa wymagania dotyczące diety i wagi jeźdźca wyścigowego;
 16. dobiera ubiór jeździecki do różnych form użytkowania koni;
 17. dba o dobrostan koni w trakcie ich użytkowania.
 1. Trening koni

Uczeń:

 1. przestrzega zaleceń trenerów lub instruktorów jeździectwa;
 2. dobiera miejsca treningu z uwzględnieniem jego rodzaju oraz warunków środowiskowych;
 3. uwzględnia skalę szkoleniową podczas treningów koni;
 4. przygotowuje konie do pierwszego dosiadania i zaprzęgania;
 5. przestrzega zasad treningu koni z uwzględnieniem ich cech psychofizycznych, wieku oraz planowanych obciążeń treningowych;
 6. stosuje techniki lonżowania koni;
 7. wykonuje czynności związane z trenowaniem koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych;
 8. ocenia stan wytrenowania konia na podstawie obserwacji podczas treningu;
 9. stosuje zasady pielęgnacji powysiłkowej oraz odnowy biologicznej koni;
 10. obsługuje maszyny i urządzenia stosowane do treningu koni;
 11. oswaja konie ze sprzętem i urządzeniami stosowanymi w sportowym, wyścigowym rekreacyjnym i terapeutycznym użytkowaniu koni.